Osobitné podmienky pre internetový obchod foto obrazy na plátne

I. Pôsobnosť podmienok

 1. V zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov spoločnosť Crystal Group, s. r. o., so sídlom Lánska 932/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 43863761, DIČ: 2022505716, IČ DPH: SK2022505716, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18630/R, vydáva tieto Osobitné podmienky pre internetový obchod foto obrazy na plátne (ďalej len „OsP“)
 2. Tieto OsP sa vzťahujú na každú zmluvu o dielo uzatvorenú na diaľku medzi dodávateľom a spotrebiteľom, ktorej predmetom je zhotovenie foto obrazu na plátne, a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
 3. Vzťahy neupravené týmito OsP sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

II. Uzatvorenie zmluvy

 1. Vyplnením zákazkového formulára prostredníctvom webového rozhrania na adrese http://fotoobrazy.crystalgroup.sk/ (ďalej len „zákazkový formulár“) a stlačením tlačidla s textom „zhotoviť foto obraz“ spotrebiteľ dáva dodávateľovi návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo.
 2. Potvrdením návrhu na uzatvorenie zmluvy o dielo zo strany dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo.
 3. Spotrebiteľ označením možnosti „prečítal som si a súhlasím s Osobitnými podmienkami pre internetový obchod foto obrazy na plátne“ potvrdzuje, že dodávateľ si splnil informačnú povinnosť pred uzatvorením zmluvy v súlade s §3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a spotrebiteľ dáva výslovný súhlas riadiť sa týmito OsP.

III. Špecifikácia požiadaviek

 1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť podľa požiadaviek spotrebiteľa foto obraz, ktorý pozostáva z vytlačenia fotografie na umelecké plátno a následného upevnenia na drevený rám profilu 19 x 45 mm.
 2. Požiadavky na foto obraz musia byť jednoznačne špecifikované prostredníctvom zákazkového formulára.
 3. Špecifikácia požiadaviek na foto obraz pozostáva najmä z požiadaviek na:
  a) motív foto obrazu, ktorý spotrebiteľ poskytne dodávateľovi nahraním fotografie,
  b) tvar foto obrazu, ktorý si spotrebiteľ zvolí z ponúknutých možností,
  c) rozmer foto obrazu, ktorý si spotrebiteľ zvolí z ponúknutých možností.

IV. Lehota

 1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť foto obraz najneskôr do 5 pracovných dní.
 2. Lehota začínam plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola dodávateľovi na účet pripísaná cena za zhotovenie foto obrazu.

V. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za zhotovenie foto obrazu je stanovená samostatne pre každú kombináciu tvaru a rozmeru. Cena sa zobrazí spotrebiteľovi v zákazkovom formulári bezprostredne po zvolení konkrétneho tvaru a konkrétneho rozmeru.
 2. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu v celej výške ešte pred zhotovením foto obrazu na základe preddavkovej faktúry, ktorú dodávateľ zašle spotrebiteľovi elektronickou poštou na adresu zadanú prostredníctvom zákazkového formulára.

VI. Doručenie a dodacie podmienky

 1. Dodávateľ doručí zhotovený foto obraz spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej služby na adresu zadanú prostredníctvom zákazkového formulára.
 2. Všetky náklady spojené s doručením zhotoveného foto obrazu spotrebiteľovi znáša dodávateľ.

VII. Obmedzenie zodpovednosti za vady

 1. Dodávateľ nezodpovedá za vady zhotoveného foto obrazu v prípade, že spotrebiteľ poskytol dodávateľovi nekvalitnú alebo iným spôsobom nevhodnú fotografiu, dodávateľ na tento nedostatok spotrebiteľa upozornil, a spotrebiteľ napriek upozorneniu na zhotovení foto obrazu trval.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ v súlade s §7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemá právo odstúpiť od zmluvy po prevzatí diela, nakoľko dielo sa zhotovuje podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrába sa na mieru alebo je určené osobitne pre jedného spotrebiteľa.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ je oprávnený tieto OsP kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo úplne nahradiť novými podmienkami, z dôvodu:
  a) zmien právnych predpisov,
  b) zmien technických možností dodávateľa,
  c) zabezpečenia obozretného podnikania dodávateľa a jeho stability,
  d) skvalitnenia zhotovovaných diel,
  e) rozšírenia ponuky.
 2. Aktuálne platné OsP sú vždy zverejnené na internetovej adrese http://fotoobrazy.crystalgroup.sk/osp/ a na internetových stránkach dodávateľa na adrese www.crystalgroup.sk.
 3. Tieto OsP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 11. 2014.